РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

Университеті

ӨЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАҢА МИЛЛИОН ТЕҢГЕ АЛ! 14 ЖАСТАН 29 ЖАСҚАДЕЙІНГІЖАСТАРҮШІН. ТОЛЫҒЫРАҚ ZHASPROJECT.KZ САЙТЫНДАХабаршысы10

СКАЧАТЬ ВЕСТНИК №10 (PDF)

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЙІНДІ БІЛІМ БЕРУ

АралбаеваГ.М. Бастауыш мектептерде 12 жылдық білім жүйесіндегі ақпараттық

Жумагалиев Р. А., Алимбекова Р.Д. Концепция 12 летнего среднего образования

Жумагалиев Р.А., Сәлімбаева А.А. Структурное построение 12 летнего обучения в Республике

Кемелбекова Р.Е., Зияева Г.К. 12-жылдық білім беруде оқытудың жаңа технологияларын анықтау

Қожабергенова Г.Е. 12 жылдық орта білім жүйесіне өтуге байланысты білім беру ерекшеліктері

Махашова П.М., Әлжаппарова А.Н. 12 жылдық білім беру жүйесінде құқықтық тәрбиенің маңызды жолдары

Сейдалиева Г Ш., Закизянов Р.Т., Жандарова А.С. Психологические проблемы  эффективности 12 летнего образования

ФИЛОЛОГИЯ

Арыстанова Н.Н., Балтабай М. Ахмет Байтұрсынов - этнолингвист ғалым

Арыстанова Н.Н., Бейсенбек А. Ахмет Байтұрсынов – лингвист

Байтелиев А.Ә. Паремиофразеологизмдердің семантикалық, ұлттық, танымдық және кспрессивтік

Қарымбаева К.М. Оқушының тілін қалыптастырудағы жаңа тұрпатты мұғалімнің әрекеті

Ким Р.М., Торекеев Б.А. Ағылшын тілі және оны оқытудың әдістері

Мұртазаева Б.А. Ұлбике мен Ізтілеу айтыстарындағы ой тартысы

Шанбаева Л.Р. Қашықтықтан оқыту білім беру жүйесінің жаңа сатысы

Шуканов А.Г. Самостоятельная работа студента в условиях кредитной системы обучения

ПЕДАГОГИКА

Ахметова Г.Т. Подготовка детей к школе - один из значимых аспектов задачи образования

Botamkulova A.B. Mastering webquest: teaching language through technology

Жунисова Ж.К., Боранбаева С.Т. К проблеме внедрения инклюзивного образования в РК

Ибраимова Л.Н. Отбасы тәрбиесі - қуатты мемлекет негізі

Қонақбаева Т.Е. Тұлғаны әлеуметтендірудің әлеуметтік-педагогикалық негізі . 97

Оразбаева А.Ш., Карабекова А.Ж., Ивченко А. Проблема творческой активности в трудах отечественных психологов

Рыскулова А. Дамыған елдердің жоғары педагогикалық білім беру жүйелеріндегі

инновациялық үдерістеріне салыстырмалы талдау

Сейдалиева Г.Ш., Сабекова Д.А., Оралымбетова Г.Ү. Студенттердің этностық ірдейлігінің ерекшеліктері

ТАРИХ-ГЕОГРАФИЯ

Абылаева Ә. Сен тарихты білесің бе?

Алпысбаев Б.Қ. Ясауи мәні – дініміз бен діліміздің ұйытқысы

Курманкулова С.Д. Финансовая политика и антикризисные меры в Республике Казахстан

Курманкулова С.Д. Денежно-кредитная политика в Республике Казахстан

Тойганбекова Ш.М. Законодательные основы повышения статуса педагогического аботника

Тулекова Н.Н. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бюджеттің алатын орны

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

Абдыманапов С.А., Айтжанов С.Е., Бактыбеков К.С., Шеримов Ш.Ш. Өздігінен

ұйымдастырылатан Кохененнің картасы

Айтжанов С.Е., Тунгатаров А.Б., Шеримов Ш.Ш. Эль-Гамаль сұлбасын дискретті логарифмді есептеу күрделігіне негізделген басқа сұлбалармен салыстыру

Акбаев Б.Т., Керимкулов С.Е., Темирханова А.М. Методы определения основных характеристик почерка человека и их классификация

Бердіқұлов М.А., Қожабаев М., Қазақбаев Қ.М., Қабылбекова Н.К. Жануарлар эктопаразиттерін жоюға арналған «дельфос» дустының тиімділігі

Джуматаева Д.Қ. Шетел тілін оқытудағы жеке тұлғаны дамытудың тиімді жолдары

Дилдаева К.Д. Жұмсақ бидай селекциясы үшін эффективті гендерді анықтау

Ділдаева Қ.Д., Зияева Г.К. Жұмсақ бидайдың сапалы сорттарында сыртқы ортаның әсеріне бейімді экспрессивті гендерді анықтау

Зияева Г.К., Шолпанкулова Г.А. Развитие компетенций будущих учителей-биологов посредством преподования элективных курсов

Нуримов Б.С., Темирханова А.М., Шеримов Ш.Ш. Rsa жүйесіне шабуыл түрлері

Сманов Қ.Ж., Мусабекова З.Е., Сулеймбекова А.И. Білімді бағалауда рейтінгілік жүйенің қолданылуы

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР

Ахметов С.Т. Көркем жазу түрлері

Тусупова А.А., Игенов А. Ұрпақтар сабақтастығы, ғасыр үнін зерделеген зергер, даланың дархан өрнегі «қазақтың қолөнері»!

Шевченко Н.А., Шевченко А.Н. Развитие специальных умений и навыков у студентов педагогических специальностей на занятиях по физическому воспитанию

Мақалаларды рәсімдеу тәртібі

Условия оформления статьи

Авторлар туралы мәлімет

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support