Официальный ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Таразский Государственный Педагогический

Университет

ПОЛУЧИ МИЛЛИОН ТЕНГЕ НА СВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ! ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ОТ 14 ДО 29 ЛЕТ. ПОДРОБНОСТИ НА ZHASPROJECT.KZВестник9

СКАЧАТЬ ВЕСТНИК №9 (PDF)

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЙІНДІ БІЛІМ БЕРУ

Амандосова С.С. Бейінді - бағдарлы оқытудың мәселелері

Жаскиленова А.Е., Карибаева А.Ж. Біліктілік арттыру жүйесінде білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында жаңарту

Зияева Г.К. Бейінді білім беруде биологиядан қолданбалы курстарды ендіру мәселелері

Жумагалиев Р.А., Алимбекова Р.Д. Проблемы перехода на 12 - летнее обучение

Қалақбасова Н.Б. 12 жылдық мектепте информатиканы бейінді оқыту бағыттары

Муратбеков М.Б., Мүсілімов Б. Бейіндік пәндер және базалық білім сапасын жақсарту туралы

Мұхаметжан Б., Ақшалов Б.Қ. Бейінді мектепте қытай тілі грамматикасын түсіндіру жолдары

Сабиралиева Ж.Ы., Мажибаев А.К. 12 жылдық білім беруде химиялық ғылыми-жобалық зерттеу жұмыстарының биосфераны зерттеуге байланысты мазмұны мен құрылымы

Сабиралиева Ж.Ы., Мусарова В.А. Химиялық және биологиялық бейінді пәндер бойынша біліктілік құзыреттілігін арттыруға бағытталған ғылыми – әдістемелік инновациялық жоба азмұны

Санай Г.Е., Асабаева Ж.С. Роль интегрированных уроков в преподавании географии в профильных и универсальных классах общеобразовательных школ

Сейдалиева Г.Ш. Профильное обучение в системе среднего образования в Республике Казахстан

Сейдалиева Г.Ш., Чумакова Т.В. Особенности организации, модели и принципы профильного обучения школьников

Сейдалиева Г.Ш., Жандарова А.С. Профильное обучение в рамках удовлетворения современного социального заказа общества на профессии

Сматова К.Б. Жоғары білім сапасын жетілдірудің кейбір мәселелері

Райқұлов М.Р. 12 жылдық мектепке кӛшу жағдайында орта білім берудің ерекшеліктері және негізгі басымдықтары

Тастанбекова А.Б. 12 жылдық мектептерде биологиялық бейінді пәндерді жергілікті биоэкологиялық мәселелермен байланыстыра оқытуды ұйымдастыру

Тұрғынтаева Ү.Ә. Мектепке дейінгі балаларды дамытуда инновациялық технологияны тиімді пайдалану әдістері

Шауенова М.А., Кемелбек Н.Қ. 12 жылдық білім беру - заман талабы

Ыбырай Д.Б., Егембердиева С.Ш., Кӛшкімбаева Б.Ж. 12 жылдық мектептерде физиканың «заттардың электрлік қасиеттері» бейінді пәнін тереңдете оқытуда «магниттік индукция» түсінігін енгізудің екі тәсілі

Burbekova S.Zh. Foreign language in the profile school system

Botamkulova A.B. New aspects for teaching professional the students an academic approach ФИЛОЛОГИЯ

Асылбекова Н.Ӛ., Абдирова Ғ.А Әбілғазы Баһадүрдің «түрік шежіресі» еңбегіндегі кісі есімдерінің уәжділік сипаты

Әбікеева Қ. Қазақ тілін оқытуда интерактивтік жүйені қолдану

Әнесова Б. Қазақ тілі сабағында танымдық материалдарды берудің тәрбиелік мәні

Бедусенко Г.А., Дарабай О. О некоторых особенностях функционирования библейских фразеологизмов в современном русском языке

Ембердиева Э. Қазаға қатысты қолданылатын мәдени лексика

Жанысбаева П.Ӛ. Жас ұрпақты отансүйгіштікке баулу

Керімбеков М.К. Түркі халықтарының кӛне тәрбие құралдары

Керімбеков М.К. Түркі әлемі - ұлттық дәстүр мен әдет – ғұрыптың қайнар кӛзі

Күлкібаев А. «Ӛтеген батыр» жыры жетісу ақындар шығармашылығында

Қуандықова Э.Ж., Мынбаева М.Б. Жыраулардың педагогикалық кӛзқарастары

Майлыбаева Г.С., Утегулов Д.Е. Адамгершілік құндылық - рухани байлығымыз

Свидова Н.В., Свидова А.Д. Хронотоп свидания в повести тургенева «вешние воды»

Серикова А. Problems of intercultural communication in business communication system

Фролова Е.А. Компетентностное образование как залог высокой профпригодности

будущего специалиста

ПЕДАГОГИКА

Абдрасилова Г.Л. Адамгершілік - эстетикалық тәрбие беруде А.Байтұрсыновтың халықтық салт - дәстүрлерді пайдалану туралы ой – пікірлері

Абжапарова М.Т. Бастауыш сыныпта мақал - мәтел, жұмбақтарды оқыту арқылы оқушылардың шығармашылығын дамыту

Алежанова Ж. Интеллектуалды тарихи танымдық сайыс

Болеев Қ. Ұлттық тәрбие - бүгінгі күн талабы

Болеева Л., Омарова Г. Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқушыларға ұлттық тәрбие беруге даярлық жайы

Бупетаева С.Ж., Бупетаева А.Ж. «Қазақстан мектебі» журналы беттеріндегі мұғалім мәдениеті мәселелері туралы

Дүйсебаева Ш.М. Оқыту технологиясы ұғымының мәні

Жумагалиев Р.А., Юсупова З.Д. Современные информационные технологии при обучении учащихся сельских малокомплектных школ

Имамбекова Г.С., Жақсынбетова А.А. Дарындылықтың психологиялық сипаттамасы Керімбаева Р.Қ., Жондикова Г.С. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту және тәрбиелеуде халық ауыз әдебиетін пайдалану

Күмісбекова Ж.Н., Жұртшыбаева М.С. Болон үрдісіндегі білімгерлердің ӛзіндік жұмысының маңызы

Қыдырбекова А.Н., Топиева Ж.Б. Жасӛспірімдер суицидіне психологиялық талдау жүргізу және алдын алу шаралары

Оспанбаева М., Түменбаева Г. Сынып ұжымындағы ӛзара қарым-қатынастардың шиеленісі

Сабралиева Ж.Т. Психолого - педагогические проблемы формирования педагогической рефлексии и профессиональной самооценки

Сабралиева Ж.Т., Абиева А.Н. Мотивация - білімгерлердің оқу іс - әрекетінің негізгі компоненті ретінде

Сарыбекова Ж.Т., Шалтаева И. Инновациялық даярлығы жоғары мұғалім – жаңа формация мұғалімі

Сарыбекова Ж.Т., Шалтаева И. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің инновациялық даярлығын қалыптастыру жолдары

Солиева Д.А. К вопросу о психологических возможностях развития учебной самостоятельности в младшем школьном возрасте

Тасжурекова Ж.Т., Аликулова С.А. К вопросу о реализации инклюзивного образования в условиях общеобразовательных организаций

Тәттібаева Г.Б., Тәттібаева Ж.Б. Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қалыптасуындағы темпераменттің теориялық және методологиялық негіздері

Топиева Ж.Б. Жеткіншектердің ӛзара қарым - қатынастарының сипаты

Топиева Ж.Б. Тұлғаның қалыптасуына әсер ететін әлеуметтену

Тұрдалиева Ш.Т., Есентаева Б. Педагогикалық ұжымда үйлесімді психологиялық ахуалды қалыптастыру мәселесі

Шауенова М.А. Кайқауыстың адамгершілік - имандылық тәрбиесіне қатысты тағылымы

Умарова М.И., Батырқұлова Ш.П. Кекештіктің қарқыны мен ырғағын логопедиялық жолмен түзету әдістері

ТАРИХ-ГЕОГРАФИЯ

Әбдікерімова Н.Ж., Әміре М.А. Бүкіл әлемдік сауда ұйымы және Қазақстан

Әбдікерімова Н.Ж., Сапарбаева Қ.Б. Ақыртас кешенін - туризм орталығына айналдырсақ 186

Байтілен С.А., Ашимова А.Л. Социально-экономические проблемы промышленного развития Казахстана (1991-2011) : исторический

Байтілен С.А., Мурзахалова А.Ш. Развитие национальной и внешнеторговой политики Казахстана (2000 - 2011 гг.)

Бердіқұлов М., Жуманова А.Қ. Фасциолалардың жамбыл облысының табиғи аймақтарына қарай таралу деңгейі

Бердіқұлов М., Биманова Н.К. Жамбыл облысындағы ақбӛкендердің таралуы

Жаңабаева С.К. «Алаш» туралы тың деректер

Идрисова Г.Б. Тоталитарлық қоғамның соңғы саяси эмигранты

Калыгулова Ж.А., Халымбетова А.А. Совершенствование методики современного занятия по истории Казахстана

Мадибаева Д.Р. Сыбайлас - жемқорлық деген не, онымен күрес қағидалары

Маханова Б.Д., Тағашбаева Л.А. Ұлттық мұралар - ұлттық тәрбие кӛзі

Омарбеков Т., Омарова Қ. Жамбыл облысының қоршаған ортасы және табиғатты қорғау шараларын экологиялық тұрғыдан бағалау

Таупишева И.С. Ортағасырдағы ірі тарихи қалалардың бірі - баласағұн қаласы

Шопанбаева Г.А., Агабекова Д.С. Қазақстандағы тіл саясатының құқықтық жағдайы

Яхияев И.А., Омаров С.А. Факторы, обеспечивающие толерантность в казахстанском обществе

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

Абдикадырова Г.Н. Колледж оқушыларына биология сабақтарында ішімдікке қарсы тәрбие беру

Абдимомынова М.М., Сабырова Н.Е. Мемлекеттік тілде іс - қағаздарын жүргізудің

электронды оқулығын жасау технологиясы

Абсеметова Ж.Т. Әлеуметтік кӛмек тағайындауды автоматтандыру жүйесінің ақпараттық және бағдарламалық жабдықталуы

Айтбаев М.А. Болашақ информатика мұғалімдеріне мәліметтер қорын оқыту барысында кәсіби құзырлығын қалыптастыру

Айтбаева М.А. Техникалық жоғары оқу орындарында кредиттік технологияның енгізілуіне талдау

Аралбаева Г.М. Информатика и английский язык

Байтелеева А.Т., Аманбаева А.Н. Информационные технологии в обучении Байтелеева А.Т., Аманбаева А.Н. Электрондық оқу материалдарын құрасытрудың тиімділігі

Байтилеуова А.Е. Технология сабағында жаңа технология үрдісінде оқыту

Егембердиева С.Ш., Сайымқұлов З.Ә. Жаратылыстанудың дамуындағы ғылыми тӛңкерістердің рӛлі

Казакеева А.М. Ақпараттық жүйені жобалауда мәліметтер қоры технологиясы

Мамеш Р.А., Жұрымбай А.Е. Аллил спиртін никель-хром катализаторлардың қатысуымен гидрлеу

Мукушева Ш.М., Шолпанқұлова Г.А. Қиярдың зиянкестері және олармен күрес шаралары

Муратбеков М.Б., Жақсылыққызы М. Үшінші ретті оператордың бір класының ядролылығы

Муратбеков М.Б., Шыракбаев А.Б., Дашкеева Д., Агадилов Г. Оценки спектра дифференциального оператора гиперболического типа с двумерными коэффициентами

Мүсілімов Б.М., Мақұлбекова Р.Р. Біліктілікті тиімді қалыптастыруда және дамытуда алгоритмдік тәсілді пайдалану

Ниетбаева Н., Қоңырбаев Ж. Информатикадан пәнаралық байланысты іске асыруда mathcad математикалық жүйесін қолдану

Раимбаева С.А. Электронды лекция - жоғарғы кәсіптік білім беруде

Сабиралиева Ж.Ы., Арапов Г.Б. Исследование процесса солюбилизации в растворах полиэтиленимина, додецилсульфата натрия и красителя судана – ІІІ

Сабиралиева Ж.Ы., Хамитхожаева А.С. «Табиғи ресурстық шикізаттардан жаңа заттар ӛндіруге байланысты жүргізілетін химиялық есептеулер»

Сағымбекова П.С. «Математиканы оқыту теориясы мен технологиясы» пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды жаңаша ұйымдастыру

Садирмекова Ж.Б. Разработка подсистемы «учет разрабатываемых программных продуктов»

Тайғараев Ж.Р., Кӛшкімбаева Б.Ж., Егембердиева С.Ш. Ай бедерін зерттеу әдістері

Тасуов Б., Ниетбаева Н. Оқытып - үйретуші электронды оқулықтарды пайдалану арқылы білім беру деңгейін кӛтеру

Ташимбетов Б.А. Зачем автоматизировать ресторан?

Трофимова А.А. Использование интерактивных форм и методов обучения с целью активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики

Трофимова А.А. Применение тестовых заданий на уроках физики

Шолпанқұлова Г.А., Дюсенбаева Ж.С. Қарақұрттың биологиялық ерекшелігі

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР

Әшімбаев А., Ахметова Д. Портрет - жанрлық нысан ретінде

Құлмамбетов Б.Қ. Қазақ халқының музыкалық аспаптары

Сыдыгалиев Д.С. Изучение архитектуры в комплексе с общеобразовательными дисциплинами

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support