РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

Университеті

ӨЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАҢА МИЛЛИОН ТЕҢГЕ АЛ! 14 ЖАСТАН 29 ЖАСҚАДЕЙІНГІЖАСТАРҮШІН. ТОЛЫҒЫРАҚ ZHASPROJECT.KZ САЙТЫНДА№8 Хабаршысы

№8 ХАБАРШЫСЫҢ КӨШІРІП АЛУ (PDF)

МАЗМҰНЫ

ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ-20 ЖЫЛ
Калыгулова Ж.А. Роль конституции Республики Казахстан в построении сплоченного Казахстанского общества
Махашова П.М, Сайымбетова Ж. Қазақстан кемел жолға бастайды 
Нұрманова С.Т. «Тәуелсіздік елімнің – тұғыры»
Шоненова Г.А., Байжанова Ж.А. Тәуелсіздік – қасиет тұнған ұлы ұғым
ФИЛОЛОГИЯ
Абуталиева А.М. Ғабит Мүсіреповтің «Оянған ӛлке» романындағы мүсіндеу шеберлігі
Байтелиев А. Ә., Байтелиева М.А. Қазақ тілі коммуникативтік фразеологизмдерінің концептілік ӛрісі мен танымдық ерекшеліктері
Бедусенко Г.А., Мухлис С.Д. Заимствования из иностранной общественно-политической лексики в СМИ
Бедусенко Г.А., Спабекова Н.Б. Опредаление понятий «Бытовая сфера» и «Лексика бытовой сферы»
Бедусенко Г.А.,Утегулова Б. Стилистические особенности поэзии С.Есенина
Джилкишиева М.С. Этнопедагогические основы гражданско - патриотического воспитания студенческой молодежи
Естаева Т.Е., Мыханова Ж.Б. Обучение студентов-казахов написанию эссе 
Жампейсова Ж.М., Рахметова Г.А. Гүл атауларының танымдық сипаты
Ибраймов Қ.Ш., Ахметова Ф. А.Байтұрсынов - қазақ тілі дыбыс жүйесінің негізін салушы
Ибраймов Қ.Ш., Бақытжанқызы А. Жалпы тіл танымның ӛзекті мәселелері
Ибраймов Қ.Ш. Қазақ тіліндегі саяси лексика, оның тілдік табиғаты 
Ибраймов Қ.Ш., Ахметова Ф. Ахметтану мәселелеріндегі сингармофонологиялық алфавит
Исахова Г.Б. Қазақ тіліндегі терминологияның қалыптасу жайы
Керімбеков М.К. Даналыққа үйретудің тиімділігі (әдеби-ғылыми эссе)
Керімбеков М.К. Профессор Н.С.Сарыбеков – ұлтжанды эколог-педагог
Туребекова Ф.А., Каркинбаева Ж. The usage of modern computer technology in the classroom of english language
Zh.S. Karkimbayeva, F.A. Turebekova Trinity of languages in Kazakhstan 
Shukanova N.A. Taraz state pedagogical institute interactive ways to teach english communication skills
ПЕДАГОГИКА
Абдимутанова Э. Балалар мен жеткіншектер қылмысының алдын-алу жағдайын талдау
Айдарбаева Ж.С. Білім беруді дамыту мәселелері және оны шешу жолдары
Айдарова А.О., Тлеуова Ж.О., Хамитхожаева А.С. Қазіргі мектеп мұғалімі тұлғасын қалыптастырудың проблемасы және оны шешу жолдары
Алиханова Г.Е., Ертаева Р.К.. Ұлағатты ұстаз бен ата-ананың міндеті- отбасы тәрбиесін беру
Амандосова С.С., Қонысбекова Қ.Қ. Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздері
Ахметов С.Т., Керімбеков С.М., Оразаханов Д.Ш. Мектеп оқушыларын шығармашылыққа қызықтыру
Бегалиев Т.Б., Исмаилова М.Ф. Основные подходы к организации оздоровительной работы в начальной школе
Бегалиев Т.Б., Исмаилова М.Ф. Режим дня - как основное условия здорового образа жизни в младших классах 
Бегалиев Т.Б. Бастауыш сынып оқушыларына экономикалық тәлім-тәрбие берудің маңыздылығы
Бекембетова Л.И., Оспанбаева А.Р. «Қиын» бала ұғымының пайда болу себептері
Ботамқұлова А.Б. Жаңа тұрпатты мұғалімдерді кәсіби даярлау сапасын дамытудың негізгі бағыттары
Бұзаубақова К.Ж. «Жаңа тұрпатты мұғалімнің креативтілік қабілетін қалыптастыру» педагогикалық тренингі
Жумагалиев Р.А., Базылбекова М. Жоғарғы оқу орындарындағы кредиттік технологиямен оқытудың ерекшеліктері 
Қазақбаева Г.М. 12 жылдық - ӛрелі білім
Кенжебаева К.Т. Технология сабақтарында оқушылардың эстетикалық талғамдарын қалыптастыру
Копбаева Э.Т. «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеудегі рӛлі
Көшкімбаева Б.Ж., Сайымқұлов З.А. Бүгінгі білімгер, ертеңгі ұстаз дайындаудағы «Таным, Білім, Ғылым» қағидаларының атқаратын ролі
Кусепова Ш.А. 12 жылдыққа кӛшу жағдайында оқушы құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту
Куттымуратова Н.А. Виды интерактивных методов обучения на занятиях русского языка
Құрманбекова А.С. Білімгер-жастардың бойында отансүйгіштік тәрбиені қалыптастырудың мәні
Мауленова Қ.И., Мырзақов Н.Ж. Бүгінгі күні мектепте кездесетін девиантты балалардың қатынас ерекшелігін анықтайтын комплексті диагностикасы 
Мұханбетжанова Ә.М. Қазіргі білім беру жүйесінде педагогикалық кәсіби шеберлікті дамытудың стратегиясы 
Мырзакулова С.А. Активные формы обучения на уроках экономических дисциплин
Нұрмағанбетова М.Ө. Білім беру мазмұнын жаңашаландыру мен оқу үрдісін ұйымдастыруда оқыту мен тәрбие технологияларының тиімділігі
Омаров Ж.Ә. Тәрбие жұмысы мен жастар саясатын жүзеге асыру және ұтымды ұйымдастырудың педагогикалық әдіс - тәсілдері
Орал Г., Боранбаева С., Медетбекова А. М.Монтессоридің бағыты бойынша, мектепке дейінгі психикалық дамуы тежелген балаларды түзете - дамытудың жолдары 
Оспанбаева М.П., Кеншимова А.Б. Бастауыш мектептің 2-сыныбында «ана тілін» оқытудың инновациялық үлгісі 
Сабекова Д.А. Жанұялық қарым-қатынастың бала тұлғасының дамуына әсері
Сейдалиева Г.Ш., Жандарова А.С. Психологические аспекты формирования здорового образа жизни
Тулебаева Ш.А. О подготовке будущих воспитателей для работы в частных дошкольных учреждениях
Шопанбаева Г.А., Үкібаева Қ.Ы. Мұғалімдердің даярлығын жетілдіруде инновациялық технологияларды пайдаланудың қажеттілігі
ТАРИХ-ГЕОГРАФИЯ
Амандосова С.С. Развитие экскурсионной деятельности
Байтілен С.А. Қазақстанның саяси партиялары
Джантілеуова Р.У., Тойғанбекова Ш.М., Маманов Ш. ҚР исламдық қаржыландырудың кейбір мәселелері
Көпбаева Ж.С. Ұжымдық қарым-қатынас
Куандыкова Э., Зейден Г. Қоғам дамуындағы ислам дінінің орны мен рӛлі
Мырзакулова С.А. Деловая игра как активная форма обучения на уроках экономики
Сейтқазиева С.Е., Тулебаева С.К. Қазақ жеріндегі аралас некелердің қоғамдық мәні
Яхияев И.А., Омаров С.А. Методологические аспекты преподавания в вузе истории Казахстана советского периода 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
Абдимомынова М.М. Баспахана жұмысын компьютерлік модельдеудің әдістемесі
Айдарова А.О., Егеубаева Ж.Ж. Изучение свойств полиэлектролита полученного на основе малеиновой кислоты и акриламида
Бүтіншиева Т.С., Егеубаева Ж.Ж. Химияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі мәселелері
Қабылбекова Н.К., Зияева Г.К. Әлеуметтік ортасы әртүрлі адамдардың қанының морфофизиологиялық ӛзгерістері
Кусаинова С.К. Определение и базовые понятия антинаркотического воспитания личности
Мажибаев А.К., Айдарова А.О. Некоторые закономерности термолиза унитиолатных комплексов металлов
Мажибаев А,К., Сатиева М.Б. Термодинамические закономерности процессов термолиза унитиолатных комплексов некоторых металло
Минали М. «Қазақтың байырғы есептерін шығарудың математикалық моделі»
Муратбеков М.Б., Дашкеева Д., И. Аманкулова Существование решений одного класса дифференциальных операторов гиперболического типа в прямоугольнике
Сариева Г.А. Как помочь ребенку в современном обучении математике 
Сариева Г.А. Об опережающих интегрированных подходах к современному обучению математике
Тамаев С.Т., Каринбаев Т.Д. Температурные напряжения в двухкомпонентной среде
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР
Әшімбаев А. Академиялық сурет ӛнеріне бастапқы машықтанулар
Байгашева А. Ұлттық ойындарды оқу және тәрбие үрдісінде пайдаланудың ӛзектілігі
Гаазе Ж.Б. Вопросы восприятия произведений искусства студентами творческих специальностей мен тәрбиелік мәні
Джанаев М.Б., Омирбаев Қ.А., Кенжебаева К.Т. Табиғат жанрының кӛркем танымдық мәселелері
Жантаева М.К., Жантаев С.А. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай музыкалық тәрбие берудің мәселелері
Жаскиленова А.Е., Карибаева А. Кәсіптік білім мамандығындағы заманға сай қазақ ұлттық киімді жобалау түрлері
Керімбеков М.К., Керімбеков С.М. Сурет сала білу – шеберлік (Тараз қаласындағы №36 орта мектептің ұстазы С.Жамансариеваның тәжірибесінен)
Курумбаева Ж.М. Культурное наследие казахского народного танца и его роль в образовании
Құлмамбетов Б.Қ. Тарихи әндер мен күйлер
Таттибаева Г.Б. Қазақстанда қол ӛнер мен дәстүрлі кәсіпшілікті,ӛндірісті жаңғырту, оқыту, кәсіпке бейімдеу. Қазіргі заманғы «Нуно» киіз технологиясы 
Усупов М.М., Барнаханова К.Т. Организация самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины «основы черчения»

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support