РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

Университеті

ӨЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАҢА МИЛЛИОН ТЕҢГЕ АЛ! 14 ЖАСТАН 29 ЖАСҚАДЕЙІНГІЖАСТАРҮШІН. ТОЛЫҒЫРАҚ ZHASPROJECT.KZ САЙТЫНДАХабаршысы7

№7 XАБАРШЫСЫҢ КӨШІРІП АЛУ (PDF)

МАЗМҰНЫ

Абдузова Р.Б. Применение элементов критического мышления на уроках английскогоязыка
Абикеева М.Е. Колледж білімгерлеріне қазақ халқының салт-дәстүрлері арқылы ұлттық тәрбие беруде интерактивті оқыту әдістерін пайдалану
Абуталиева А.М., Шаханова Э. Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы ирониялық ерекшелік
Айтенова Э.А. Болашақ маман даярлауда білімгерлердің ӛзіндік жұмыстарының маңыздылығы
Аликулова С.А, Махашева Г.Б. Бала тұтықпасын логопедтік ырғақ арқылы түзету жолдары
Ахметова М.К. Компьютерные технологии и использованиие интерактивных методов при обучении иностранным языкам
Бегалиев Т. Б., Стрельникова Е. А. Учет важности гражданско-патриотического воспитания младших школьников при разработке учебников нового поколения
Бедусенко Г.А. Кроссворд как форма контроля СРС по лексике и фразеологии
Бердібаева С.Қ., Абдіғалиева А., Қожақметов Д. Оқытудың кредиттік жүйесі және студенттердің ӛзіндік жұмысы
Болтаев А.Д., Мұқашева Г.А. Оқушылардың танымдық белсенділігін ақпараттық технологиялар арқылы дамытудың психологиялық негіздері
Ботамқұлова А.Б. Болон үдерісінің негізгі параметрлеріне сәйкес 12 жылдық білім берудің салыстырмалы сипаты
Бөлеев Қ., Бөлеева Л.Қ. «Қазақ этнопедагогикасы» оқу пәнінің типтік бағдарламасы
Болеева П.К., Кусаинова С.К. Роль интерактивных методов обучения в антинаркотическом воспитании студенческой молодежи
Бупетаева С.Ж., Бупетаева А.Ж. «Қазақстан мектебі» журналының кәсіби практиканы жетілдірудегі рӛлі
Бұзаубақова К.Ж. Құзіреттілікті қалыптастырудағы жаңа буын оқулықтарының қызметі
Даменова А.Қ., Қонысбекова Қ.Қ. Инновациялық технологиялар, оларды пайдалану әдіст ері
Джекенов П.С., Кобер И.Х. Значимость и привлекательность подвижных игр в ходе инновационных подходов к организации учебных занятий
Елубаева М.С. Оқу үрдісінде білімгердің ӛзіндік жұмысының маңызы 
Есеева Р.Т. Организация профессиональных практик в условиях реализации принциповБолонского процесса
Жамбайбеков К.Ж., Көшербаева М.Р. Орта мектеп бағдарламасына арналған оқулықтар мен оқу құралдарында кездесетін кемшіліктер
Жантлеуова Р.У., Джантлеуова Ж.Б. БӚЖ-ның сапалы орындалуына талапты арттыру
Ибраимова Л.Н. Қазақ этнопедагогикасы негізінде тәрбиелеудің маңыздылығы 
Кадиялиева А.Ж., Кадиялиева Н.А. Инновационные технологии обучения на занятиях
по русскому языку и литературе
Келесова Л.Р. Формирование иноязычной комуникативной компетенции как основная цель обучения английскому языку в современной школе
Кенжебаев Т.К. Вопросы инновации в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
Кенжебаева З.Бастауыш сыныптарда «Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы»пәнінен зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
Керімбеков М. М. Әуезовтің философия жайлы ойлары және қазақ ырымдары мен тыйымдары туралы
Көшербаева М.Р., Жамбайбеков Қ. Кәсіби практиканың сапасын жетілдіру жолдары 
Кудебаева З.Н. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін игеруде ӛзіндік жұмыс түрлерінің маңызы 
Курдюков В.В. Некоторые вопросы организации самостоятельной работы студентов
Кусаинова С.К. Содержание, формы и методы организации внеклассных и внешкольных занятий санитарно-гигиенического содержания
Кушеров Н.М. Ключевые проблемы к квалификационным требованиям в системе подготовки учителей новой формации
Қалматаева А.М. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің тәрбиелеу потенциалын
дамытуда «Тәрбие жұмысының технологиясы мен теориясы» пәні мен педагогикалық
тәжірибенің алатын орны
Қарымбаева К.М., Қарымбаева С.М.Білім беру мазмұнын жаңартуда мұғалімнің кәсіптік бейімделуіне әдістемелік жетекшілік ету

Қонақбаева Т.Е., Онласынова Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде білімгердің ӛзіндікжұмысының маңызы
Құлмұратова С. Т.Ізтілеуовтің жарық кӛрмеген беттері
Мадалиева Э.Б. Оқытудың жаңа технологияларын оқу үрдісінде қолданудың тиімділігі
Мақұлова Л., Әділбекова Ж. ЖОО СӚЖ, СОӚЖ жұмыстарының ұйымдастырылуы
Минайдарова М.Е. Стандарты и критерии институциональной аккредитации в свете реализации государственной программы развития образования в республике Казахстан на 2011-2020 годы
Мұқашева Г.А., Қамбарова Г. Педагогикалық практика негізінде студенттердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру
Мынбаева М.Б., Куандыкова Э.Ж. Педагогические основы как фактор методики преподавания социологии
Ниетбаева Н., Тасуов Б. Электронды оқулықтарды пайдалану арқылы білім беру деңгейін кӛтеру
Оразбаева А.Ш., Макашкулова Г.Б. Новые образовательные технологии в творческой активности личности
Полякова В.Т., Мырзабеков Б.О. Использование методического опыта и историка Е.Бекмаханова в процессе обучения
Сабекова Д.А. Арттерапия – инновациялық технологияның озық үлгісі
Сабыралиева Ж.Ы. Жаратылыстану бағытында білім беру жүйесіндегі ӛзгерістерге байланысты «Химиялық технология» пәні оқулығының мазмұнын қарастыру
Сейдалиева Г. Ш. Применение инновационных технологий в учебном процессе 
Сихаев А. Ә. Хұсаинов Б. Ә. Қойылымдағы нұсқа композициясын жазықтықта орналастырып бейнелеуді білімгерлерге үйретудің психологиялық және педагогикалық жақтары
Сурабалдиева Б.Т. Бастауыш сыныптарда дамыта оқыту технологиясын қолданудың тиімді жолдары
Тамаев С., Орынбаева М.Б. Вычисление плотности вероятности распределения электрона в атоме водорода на ЭВМ
Тасуов Б., Ниетбаева Н. Білім берудегі инновациялық технологиялар
Тлегенов Д.Б., Дәрібаева А.Б. Қазіргі білім беру үрдісінде коммуникативтік технологияларды қолданудың маңызы
Тойганбекова Ш.М., Абилова А.Б. Возможности и ограничения в использовании зарубежного опыта LLL (образования в течение всей жизни) в отечественной практике
высшего образования
Токжигитов К.Т.,. Кушербаева М.Р, Беккулиева М., Бурлибаева Ш.Исследование силикагеля после температурного отжига методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей
Тоқтанаева Қ.С. Бітіруші білімгерлердің педагогикалық практикасын ӛткізудің ӛзекті мәселелері
Топиева Ж.Б. Кредиттік оқытуда білімгерлердің ӛзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың
жаңа формалары
Торохтий Г.Д. Минеральный обмен
Төлеубаев Ж.С. Биология мамандығында кәсіптік пәндерді оқытудың ерекшеліктері
Тулебаева Ш.А. Инновации в формировании ключевых компетентностей детей дошкольного возраста
Тұрдалиева Ш.Т. Психологиялық пәндерді оқытуда студеттердің ӛзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мен басқарудың ерекшеліктері
Уколов А.В. Роль национальных видов спорта в духовном и физическом развитии молодежи независимого Казахстана
Ускенбаева Ж.А. Интерактивные методы в процессе преподавания психологии
Шанбаева Л.Р., Қазақбаева К. Қазақ тілін оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану
Шыниева Р.Т. Педагогикалық жаңа технологиялар – шағын жинақталған мектепте

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support