Официальный ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Таразский Государственный Педагогический

Университет

ПОЛУЧИ МИЛЛИОН ТЕНГЕ НА СВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ! ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ОТ 14 ДО 29 ЛЕТ. ПОДРОБНОСТИ НА ZHASPROJECT.KZВестник4

СКАЧАТЬ ВЕСТНИК №4 (PDF)

СОДЕРЖАНИЕ
Абдуалы А.Б. Қазақстан Республикасында жаңа тұрпатты мұғалім дайындау тәжірибелері және болашағы

ПЕДАГОГИКА
Әшімбаев А. Әбілхан Қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің көркем мәдениетін қалыптастыру
Бердібаева С.Қ. Нарық жағдайындағы практикалық психологияның келелі мәселелері және келешегі
Бҧзаубақова К.Ж. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудағы «мен» тұжырымдамасы
Джанаев М.Б. 12 жылдық білім беру жүйесінде бейнелеу өнері пәнінен оқу жұмыстарын ұйымдастыру
Жаскиленова А.Е. Жекелеген мамандықтардың мұғалімдерін 12 жылдық білім беру жағдайында даярлаудың кейбір проблемалары
Ильяс И., Торекеев Б.М. Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясының оқушыларды және олардың білім деңгейін дамытуға ықпалы
Керімбеков С.М., Жакипбекова Д.А. Сурет үйірмесі арқылы білімгерлердің шығармашылық жұмыстарын дамыту
ОразоваХ., Бегалиева С.А. Жаңа формациядағы ұстаз, оның кәсіби мәдениеті
Рахимжанов М.Д. Вопросы организации подготовительных, учебно-творческих работ студентов по жанровой композиции
Усерова Ш.А. 12 жылдық білімге көшу жағдайында мектептегі оқу-тәрбие жұмысын басқару
Шауенова М.А. Қайқауыстың кәсіби өнерге қатысты ой – пікірлері
Ысқақ Г.Қ. Сауаттылықтың жаңаша түсінігі және білім берудің жаңа моделі
ФИЛОЛОГИЯ
Абдрахман Г.К., Шашкова К.Н. Лингвостилистический комплекс повести А.Н. Толстого «Гадюка»
Абуталиева А.М. Ғабит Мүсіреповтің «Оянған өлке» романының көркемдік ерекшелігі
Байтелиев А.Ә. Мәтін құрылымындағы дискурстардың коммуникативтік сипаты
Дидарбекова Н. Т.Ахтанов сынының көркемдік әлемі
Иманалиева Ғ.Қ. Эмоцияны білдірудегі демеулік шылаулардың рөлі
Исматова С.М. Әлеуметтік жағдайдың халық ақындары жырларында орын алуы
Ким Р.М., Бурцева И.В. К вопросу о формировании социокультурной компетенции на уроках английского языка
Мукушева Р. XIX ғасырдағы мажар ғалымдары қазақ ауыз әдебиеті жөнінде
Мұртазаева Б.А. Ұлбике Жанкелдіқызының ақындық ортасы
Оразбайҧлы Ә. Публицистикалық стильдің қызметі мен тілдік ерекшеліктері
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
Алимова А.Н. Задача Дирихле для волнового уравнения в двумерном пространстве
Бегалиева С. Нейрохимические механизмы при циклической форме адаптации
Бегалиева С. Изменение биогенных аминов в головном мозге крыс при адаптации в высокогорье
Кемелбекова Р. Влияние неблагоприятных факторов среды на гипофизарно-тиреоидную систему животных
Кемелбекова Р. Влияние однократного внешнего γ - излучения на функции гонад в условиях предгорья
Сасыкбаева К. А., Кубеева Ж. Совершенствование переработки отходов плоских текстильных материалов
Сасыкбаева К. А. Исследование технологических парметров регенированных волокон из отходов . 130
Шолпанкулова Г. Функция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при
циклической форме адаптации к условиям высокогорья
Шолпанкулова Г. Взаимодействие эндокринных подсистем адреналово-тиреоидного
комплекса при циклической форме адаптации к условиям высокогорья
«ЕЛДІГІМІЗ БЕН ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕСІ – ТӘУЕЛСІЗДІК КҤНІ» АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ
Абдирасилова З.С. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу және даму тарихы
Абилова А.Б. 2010 год - год триумфа Астаны на мировой арене
Әбдікерімова Н.Ж. Тәуелсіздік – тарихи құндылық
Байболов Е.Т. Тәуелсіздік жолындағы Қазақстан
Гаазе Ж. Б. Истоки независимости Республики Казахстан и современность
Даменова А.Қ., Даменова Г.Қ., Байжанова Ж. Мерейімізді асырып, рухымызды асқақтататын – Тәуелсіздік
Джакишева Л.К. Решение экономических аспектов континентального развития в рамках ОБСЕ
Жуман Г. Независимый Казахстан: о некоторых аспектах индустриального развития республики
Жҥнісова Ж.Б. Егемен Қазақстан және мәдени мұра
Киселев Ю.П. Казахстан на пути независимости
Қарымбаева К.М. Тәуелсіздік тұғыры-қазақ тілі
Махашова П.М. Қазақстанның болашағы жарқын
Таңатаров Б.Қ. Тәуелсіздік – ел тірегі
Төлегенова Г.Т. Тәуелсіз елдің тұғыры биік, тұғыры биік елдің білімге өресі кең
Туребекова Э.К. 1986 жылғы желтоқсан күресі – қазақ елінің тәуелсіздік алу үшін
күресі
Шолпанқҧлова Қ.А. Ұлттық рух

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support