Online оқыту

РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ Университеті

abay175

16 НАУРЫЗДАН БАСТАП ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТҮРІНЕ КӨШЕДІТүлектер

ЕЛ МАҚТАНЫШЫНА АЙНАЛҒАН ТҮЛЕКТЕР

НАШИ ВЫПУСКНИКИ – ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

OUR GRADUATES – PRIDE OF THE COUNTRY

ИСИМБАЕВА Гүлмира Истайбекқызы

1978 жылы филология факультетін бітірді.

ҚР Парламенті Мәжілісі Төрағасының орынбасары.

ИСИМБАЕВА Гулмира Истайбековна

В 1978 году окончила филологический факультет.

Заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК.

ISIMBAYEVA Gulmira Istaybekovna

In 1978 she graduated the Faculty of Philology.

She is a deputy Chairman of the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan.

МИРАЗОВА Аягүл Төреқызы

1972 жылы математика факультетін бітірді.

Алматы қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы №159 көпсалалы гимназияның директоры.

Қазақстанның Еңбек Ері.

МИРАЗОВА Аягул Тореевна

В 1972 году окончила математический факультет.

Директор многопрофильной гимназии № 159 им. Ы.Алтынсарина города Алматы.

Герой труда Казахстана.

MIRAZOVA Ayagul Torevna

In 1972 she graduated the Mathematical Faculty. Director of the multi-discipline gymnasium № 159 named after Y. Altynsarin city of Almaty.

She is a Hero of Labor of Kazakhstan.

САРЫБЕКОВ Махметғали Нұрғалиұлы

1978 жылы физика-математика факультетін бітірді.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің вице-министрі.

Бүгінгі таңда М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ректоры.

САРЫБЕКОВ Махметгали Нургалиевич

В 1978 году окончил физико-математический факультет.

Доктор педагогических наук, профессор, академик академии Национального образования имени Ыбырая Алтынсарина, вице-министр образования и науки Республики Казахстан. В настоящее время ректор

Таразского государственного университета им.М.Х.Дулати.

SARYBEKOV Mahmetgali Nurgaliyevich

In 1978 he graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Academy of National

Education named after Ybyray Altynsarin, Vice Minister of Education and Science of the Re­public of Kazakhstan. Currently, rector of the Taraz State University named after M.H. Dulati.46

ӘБІШЕВ Тастемір Дәуітұлы

1979 жылы физика-математика факультетін бітірді.

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы адам құқығы комиссиясы хатшысы.

АБИШЕВ Тастемир Дауытович

В 1979 году окончил физико-математический факультет.

Секретарь комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

ABISHEV Tastemir Dauytovich

In 1979 he graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

Secretary of the Human Rights Commission under the President of the Republic of Kazakhstan

ТӨЛЕУБАЕВ Жақсыбай Сұрабердіұлы

1972 жылы физика – математика факультетін бітірді.

Ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор.

ТОЛЕУБАЕВ Жаксыбай Сурабердиевич

В 1972 году окончил физико-математический факультет.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

TOLEUBAYEV Zhaksybay Suraberdievich

In 1972 he graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

He is the Doctor of Agricultural Sciences, Professor.

САНҒЫЛБАЕВ Оспан Сейдуллаұлы

1974 жылы физика – математика фаультетін бітірді.

Психология ғылымдарының докторы, профессор.

САНГИЛБАЕВ Оспан Сейдуллаевич

В 1974 году окончил физико–математический фаультет.

Доктор психологических наук, профессор.

SANGILBAYEV Ospan Seidullayevich

In 1974 he graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

He is the Doctor of Psychology, Professor.

ЕГЕМБЕРДИЕВА Бәтес Шайменқызы

1974 жылы филология факультетін бітірді.

Филология ғылымдарының кандидаты. Талас, Шу аудандарының, Тараз қаласының құрметті азаматы, қоғам қайраткері.

ЕГЕМБЕРДИЕВА Батес Шайменовна

В 1974 году окончила филологический факультет.

Кандидат филологических наук. Почетный гражданин Таласского, Шуйского районов, города Тараза, общественный деятель.

EGEMBERDIEVA Bates Shaimenovna

In 1974 she graduated the Faculty of Philology.

She is a Candidate of Philology and Honorary citizen of the Talas, Shu districts, the city of Taraz, a public figure.47

МҰСАЕВА Сәуле Адамбекқызы

1976 жылы ағылшын тілі мамандығын бітірді.

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Тараз қаласының құрметті азаматы, қоғам қайраткері.

МУСАЕВА Сауле Адамбековна

В 1976 году окончила специальность «Английский язык».

Кандидат педагогических наук, доцент.

Почетный гражданин города Тараза, общественный деятель.

MUSAEVA Saule Adambekovna

In 1976 she graduated the specialty “English language”. She is Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. Honorary Freeman of the city of Taraz, a public figure.

АЙДАПКЕЛОВ Серғали Өмірзақұлы

1977 жылы физика-математика факультетін бітірді.

Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасының басшысы.

АЙДАПКЕЛОВ Сергали Омирзакович

В 1977 году окончил физико-математический факультет.

Начальник управления инспекции труда акимата Жамбылской области

AIDAPKELOV Sergali Omirzakovich

In 1977 graduated the Faculty of Physics and Mathematics

Head of the Labor Inspection Department of Zhambyl region

ТІЛЕУОВ Қырғызәлі Тілеуұлы

1978 жылы ағылшын тілі мамандығын бітірді.

Саясаттанушы, қоғам қайраткері.

ТЛЕУОВ Кыргызали Тлеуович

В 1978 году окончил специальность «Английский язык».

Политолог, общественный деятель.

TLEUOV Kyrgyzali Tleuovich

In 1978 graduated specialty “English language”

Political scientist, public figure.

САРЫБЕКОВА Жанат Төленқызы

1979 жылы физика – математика факультетін бітірді.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

САРЫБЕКОВА Жанат Толеновна

В 1979 году окончила физико–математический факультет.

Доктор педагогических наук, профессор.

SARYBEKOVA Zhanat Tolenovna

In 1979 graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. 48

КОПБОСЫНОВА Шолпан Бейсенбаевна,

1981 жылы физика – математика фаультетін бітірді.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің қызметкері

КОПБОСЫНОВА Шолпан Бейсенбаевна,

В 1981 году окончила физико–математический факультет.

Сотрудник министерства образования и науки РК.

KOPBOSYNOVA Sholpan Beisenbayevna

In 1981 graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

She is an official of Ministry of Education and Sciences of the RK.

БҰЗАУБАҚОВА Клара Жайдарбекқызы

1985 жылы физика – математика фаультетін бітірді.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

БУЗАУБАКОВА Клара Жайдарбековна

В 1985 году окончила физико–математический факультет.

Доктор педагогических наук, профессор.

BUZAKBAKOVA Klara Zhaidarbekovna

In 1985 she graduated the Faculty of Physics and Mathematics.

She is Doctor Pedagogical Sciences, Professor.

ҚАСЫМОВА Гүлнар Мамытбекқызы

1986 жылы ағылшын тілі мамандығын бітірді.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

КАСЫМОВА Гулнар Мамытбековна

В 1986 году окончила специальность «Английский язык».

Доктор педагогических наук, профессор.

KASYMOVA Gulnar Mamytbekovna

In 1986 graduated the specialty “English language”

She is Doctor Pedagogical Sciences, Professor.

РЫСБАЕВА Сәуле Мақшанқызы

Филология факультетін бітірді.

Жамбыл облысы іскер әйелдер бірлестігінің белсенді мүшесі, Республикалық «Ең үздік кәсіпкер әйел» атағының иегері, «Рысбаева және К» ЖШС-нің басшысы.

РЫСБАЕВА Сауле Макшановна

Окончила филологический факультет.

Активный член объединения деловых женщин Жамбылской области, обладатель Республиканского звания «Самая лучшая женщина предпринимательница»,

руководитель ТОО «Рысбаева и К».

RYSBAEVA Saule Makshanovna

Graduated the Faculty of Philology

She is an active member of the business women’s association in Zhambyl region, holder of the Republican rank “The Best Woman Entrepreneur”, the head of LLP “Rysbaeva and K”.49

КӨШЕРБАЕВА Әйгерім Нұралықызы

Педагогика факультетін бітірді.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

Абай ат. КазҰПУ-дің ғалым хатшысы.

КОШЕРБАЕВА Айгерим Нуралиевна

Окончила педагогический факультет.

Доктор педагогических наук, профессор.

Ученый секретарь КазНПУ им. Абая.

KUSHERBAYEVA Aigerim Nuralievna

Graduated the Pedagogical Faculty

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor.

Scientific Secretary of KazNPU named after Abai.

БӨЛЕЕВ Талант Қалдыбекұлы

1992 жылы педагогика факультетін бітірді.

Ресей Федерациясының және Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдарының докторы, профессор, психология ғылымдарының халықаралық академиясының академигі.

БОЛЕЕВ Талант Калдыбекович

В 1992 году окончил педагогический факультет.

Доктор педагогических наук Российской Федерации и Республики Казахстан, профессор, академик международной академии психологических наук.

BOLEYEV Talant Kaldybekovich

In 1992 graduated the Pedagogical Faculty

Doctor of Pedagogical Sciences of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, Professor, Academician of the International Academy of Psychological Sciences

САУРЫҚОВ Ерболат Байзақұлы

1994 жылы филология факультетін бітірді.

Филология ғылымдарының докторы, профессоры.

Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ректоры.

САУРЫКОВ Ерболат Байзақович

В 1994 году окончил филологический факультет.

Доктор филологических наук, профессор.

Ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета.

SAURYKOV Erbolat Baizakovich

In 1994 graduated the Faculty of Philology

Doctor of Philological Sciences, Professor.

Rector of Taraz Innovative-Humanitarian University

ӘБДІРӘСІЛОВ Ербол Құралбайұлы

1996 жылы филология факультетін бітірді.

Филология ғылымдарының докторы, профессор.

АБДРАСИЛОВ Ербол Куралбаевич

В 1996 году окончил филологический факультет.

Доктор филологических наук, профессор.

ABDRASILOV Erbol Kuralbaevich

In 1996 graduated the Faculty of Philology

Doctor of Philological Sciences, Professor.50

ҚОЙЛЫБАЕВ Шырынбек Сәрсенбекұлы

2003 жылы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірді. Ақын, «Мәдени мұра» журналының редакторы. Қазақ ұлттық өнер университетінің ғылым жұмысы жөніндегі проректоры.

Филология ғылымдарының кандидаты.

КОЙЛЫБАЕВ Шырынбек Сарсенбекович

В 2003 году окончил специальность «Казахский язык и литература».

Поэт, редактор журнала «Мәдени мұра».

Проректор по научной работе Казахского национального университета искусства.

Кандидат филологических наук.

KOILYBAEV Shyrynbek Sarsenbekovich

In 2003 graduated the specialty “Kazakh language and literature”. He is an akyn and editor of the magazine “Madeni mura”. He works as a pro-rector of scientific work of the Kazakh Na­tional University of Art. Candidate of Philology.

 

ӘЛЕМГЕ ӘЙГІЛІ БЕЛГІЛІ СПОРТШЫ ТҮЛЕКТЕР

ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМУ МИРУ ВЫПУСКНИКИ-СПОРТСМЕНЫ

FAMOUS ATHLETES-GRADUATES

Дамир БУДАНБЕКОВ

Филология факультетін бітірген, атақты спорт шебері. ҚР бокстан құрама командасының бас жаттықтырушысы, бірнеше шет елдерде спорт шеберлерін дайындаған жатықтырушы.

Дамир БУДАНБЕКОВ

Окончил филологический факультет, знаменитый мастер спорта. Главный тренер сборной команды по боксу РК, тренер, подготовивший мастеров спорта в нескольких зарубежных странах.

Damir BUDANBEKOV

Graduated the Faculty of Philology, famous Master of Sports. Head coach of the national team of boxing in Kazakhstan and has trained masters of sports in several foreign countries.

Болат ЖҰМАДІЛОВ

Әлем біріншіліктерінің жеңімпазы және жүлдегері, екі дүркін олимпиада ойындарының жүлдегері, еңбегі сіңген спорт шебері, Құрмет және Парасат ордендерінің иегері, ІІМ ішкі әскері капитаны. Құрмет және Парасат мемлекеттік ордендерінің иегері.

Болат ЖУМАДИЛОВ

Победитель и призер Мировых первенств, двухкратный призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, обладатель орденов «Құрмет» и «Парасат», капитан внутренних войск ІІМ.

Bolat ZHUMADILOV

Winner and prize-winner of the World Championships, two-time medalist of the Olym­pic Games, Honored Master of Sports, holder of the orders “Kurmet” and “Parasat”, Cap­tain of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs51

НИЯЗЫМБЕТОВ Болат

Боксшы. 1996 жылы Олимпиадалық ойындардың қола жүлдегері. Көптеген халықаралық жарыстардың жеңімпазы және жүлдегері.

НИЯЗЫМБЕТОВ Болат

Боксер. Бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года. Победитель и призер многих международных соревнований.

Bolat NIYAZAMBETOV

Boxer. Bronze medalist of the 1996 Olympic Games. Winner and prize-winner of many inter­national competitions.

Нұрлан Сәкенұлы АҚҮРПЕКОВ

Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайреткері, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт қайреткері, «Астана Арландары» командасының бас бапкері. Спорт шебері.

Нурлан Сакенович АКУРПЕКОВ

Заслуженный тренер Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, заслуженный деятель спорта Казахстана, главный тренер команды «Астана Арландары». Мастер спорта.

Nurlan Sakenovich AKURPEKOV

Honored coach of Kazakhstan, Honored Worker of Kazakhstan, Honored Worker of Sports of Kazakhstan, head coach of the team “Astana Arlandary”. Master of Sport.

Наталья Вячеславовна АЛИМЖАНОВА

Жеңіл атлетика бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейдегі спорт шебері. Азияның екі дүркін чемпионы, Азия ойындарының үш дүркін, Шығысазиялық ойындардың, Афро-Азиаттық ойындардың, және көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы.

Наталья Вячеславовна АЛИМЖАНОВА

Мастер спорта международной категории Республики Казахстан по легкой атлетике. Двухкратный чемпион Азии, трехкратный чемпион Азиатских игр, победитель Восточно-Азиатских игр, Афро-Азиатских игр и многих международных турниров.

Natalia Vyacheslavovna ALIMZHANOVA

Master of Sports in Athletics of the international category. Two-time champion of Asia, three-time champion of Asian Games, winner of the East Asian Games, African and Asian Games and many international tournaments.

НАЗИНА Светлана

Регби бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейдегі спорт шебері. Азия чемпионы, Бүкіләлемдік Универсиаданың күміс жүлдегері, көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы

НАЗИНА Светлана

Мастер спорта международной категории Республики Казахстан по регби. Чемпион Азии, серебряный призер Всемирной Олимпиады, победитель многих международных турниров

NAZINA Svetlana

Master of Sports in rugby of the international category. Champion of Asia, silver medalist of the World Olympics, winner of many international tournaments52

МИНГАЗОВА Ленария

Дзюдо мен самбо бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері. Халықаралық турнирлердің (Токмак) күміс жүлдегері, Халықаралық турнирлердің (Киев) күміс жүлдегері, Азия чемпионы, Азия ойындарының күміс жүлдегері

МИНГАЗОВА Ленария

Мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо и самбо. Серебряный призер Международных турниров (Токмак), серебряный призер Международных турниров (Киев), чемпион Азии, серебряный призер Азиатских игр.

MINGAZOVA Lenariya

Master of Sports of the Republic of Kazakhstan in judo and sambo. Silver medalist of Inter­national tournaments (Tokmak), silver medalist of International tournaments (Kiev), Asian champion and silver medalist of Asian Games.

Рахат ЕДІЛБАЕВ

Спорттық акробатикадан әлем біріншілігінің жеңімпазы (Франция, 2010 ж.)

Рахат ЕДИЛБАЕВ

Победитель мирового первенства по спортивной акробатике (Франция, 2010 г.)

Rakhat YEDILBAYEV

Winner of the world championship in sports acrobatics (France, 2010)

Нұрсултан НАЙЗАБЕКОВ

Еркін күрестен әлем біріншілігінің қола жүлдегері (Румыния, 2011ж.)

Нурсултан НАЙЗАБЕКОВ

Бронзовый призер мирового первенства по вольной борьбе (Румыния, 2011г.)

Nursultan NAIZABEKOV

Bronze medalist of the world championship in freestyle wrestling (Romania, 2011).

Нигора НҰРМАТОВА

Регбиден Қазақстан құрама команда сапында 16 жазғы Азия ойындарының жеңімпазы (Қытай, 2010).

Нигора НУРМАТОВА

Победитель 16 летних Азиатских игр в составе сборной команды Казахстан по регби (Китай, 2010).

Nigora NURMATOVA

Winner of 16 Summer Asian Games as a member of the Kazakhstan national rugby team (Chi­na, 2010). 53

Азамат ИСАҚУЛОВ

Бокстан Қазақстан чемпионатының жеңімпазы (Алматы, 2010ж.)

Азамат ИСАҚУЛОВ

Победитель чемпионата Казахстана по боксу (Алматы, 2010 г..)

Azamat ISAKULOV

Winner of the championship of Kazakhstan in boxing (Almaty, 2010).

Ардақ ҚҰЛЖАНОВ

Самбодан Қазақстан спартакиадасының жеңімпазы (Қарағанды, 2011ж.)

Ардақ КУЛЖАНОВ

Победитель спартакиады Казахстана по самбо (Караганда, 2011г.)

Ardak KULZHANOV

Winner of Spartakiad of Kazakhstan in Sambo (Karaganda, 2011).

Мейіржан АШИРОВ

Еркін күрестен жастар арасында Қазақстан чемпионатының жеңімпазы (Талдықорған, 2010ж.)

Мейиржан АШИРОВ

Победитель чемпионата Казахстана по вольной борьбе среди молодежи (Талдыкорған, 2010 г.)

Meirzhan ASHIROV

Winner of the championship of Kazakhstan on free-style wrestling among youth (Taldykorgan, 2010)

САҒАТІЛЛӘ Пернежан

Польшаның Грандск қаласында өткен қол күресінен 35-ші Әлем біріншілігінің күміс иегері

САГАТИЛЛА Пернежан

Серебряный призер 35 мирового первенства по армреслингу, прошедшего в городе Грандске Польши.

SAGATILLA Pernezhan

Silver medalist of the 35th world championship in arm wrestling, held in the city of Grandske, Poland

ШАЙМЕРДЕНОВ Бекадил Агадилович

Жастар арасындағы Азия чемпионы (Самбо)

ШАЙМЕРДЕНОВ Бекадил Агадилович

Чемпион Азии среди молодежи (Самбо)

SHAYMERDENOV Bekadil Agadilovich

Champion of Asia among youth (Sambo)54

ҚАЗАНҚАПОВ Аман Берікұлы

Жастар арасындағы Азия чемпионы (Бокс)

КАЗАНКАПОВ Аман Берикович

Чемпион Азии среди молодежи (Бокс)

KAZANKAPOV Aman Berikovich

Asian Champion among the Youth (Boxing)

ШӘРІПОВА Феруза

Әйелдер арасында кәсіпқой бокстан Әлем чемпионы

ШАРИПОВА Феруза

Чемпион мира по профессиональному боксу среди женщин

SHARIPOVA Feruza

Is a professional boxing champion among world champions

 

ЖҰЛДЫЗДЫ ТҮЛЕКТЕР

ЗВЕЗДЫ-ВЫПУСКНИКИ

FAMOUS STARS-GRADUATES

Құрмаш Маханов

Курмаш Маханов

Kurmash Makhanov

Досымжан Таңатаров

Досымжан Танатаров

Dosymzhan Tanatarov

Сарсенбек Бәкір

Сарсенбек Бакир

Sarsenbek Bakir

Бейбіт Сейдуәлиева

Бейбит Сейдуалиева

Beibit Seidualiyeva

Тахмина Ашимбекова

Тахмина Ашимбекова

Takhmina Ashimbekova

Дана Маханбаева

Дана Маханбаева

Dana Makhanbayeva

Әсел Уашева

Асель Уашева

Asel Uasheva
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Күнтізбе